อย่าคิดน้อยใจ จงสร้างเหตุปัจจุบันจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

บริหารจิต เพื่อขณะสำคัญที่สุดหลายคนอาจสงสัยว่า
ทำไมต้องบริหารจิต คำตอบก็คือ 
จะได้เอาใช้ในเวลาที่สำคัญที่สุด
คือ ตอนสภาวะจิต ณ ขณะตาย 
ซึ่งจิตก็จะไปตามสภาวะนั้นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยชราภาพด้วยแล้ว 
ย่อมมีโรคภัยที่จะมาสร้างความเวทนา 
ความเจ็บปวดตอนจิตจะละสังขาร 
ดังนั้น ถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกหัดมา 
บ่มบุญ บ่มสติมา ก็ยากที่จะตั้งจิตไว้ได้

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ถ้าจะแก้กรรมเวรให้ถูกจุดตรงๆ แล้ว ต้องทำสมาธิถ้าจะแก้กรรมเวรให้ถูกจุดตรงๆ แล้ว ต้องทำสมาธิ
เพราะการทำสมาธิ เป็นการฝึกหัดจิตโดยตรง
คือตัวผู้ก่อกรรมทำเวรนั่นเอง
เมื่อจิตเห็นความส่งส่ายเป็นตัวกรรมเวรแล้ว
ก็จะได้ตั้งสติควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบ
มีสติรู้อยู่อย่างเดียว
ไม่ส่งส่ายออกไปแสวงหากรรมเวร
แล้วกรรมเวรของจิตก็จะสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา