วิธีสร้างบารมีทุกอิริยาบถ          การสร้างบารมีอยู่ทุกอิริยาบถทุกขณะนี้ ถ้าเผลอสติไปก็กลับมารู้ใหม่ เผลอไปกลับมารู้ใหม่ เผลอไปยึดถืออะไรขึ้นมา พอรู้ก็ปล่อยวาง ทำกันอยู่อย่างนี้ ย้ำกันอยู่อย่างนี้ แล้วบารมีจะเป็นไปเอง จะมีสติปัญญาพอที่จะทำลายกิเลส ตัณหา อุปาทานให้อ่อนกำลังไปทุกวี่ทุกวัน ทุกขณะไปทีเดียว...

                                                                                             ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ไม่มีสิ่งใดได้อย่างใจ          ขนาดกายใจที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด ยังไม่ได้อย่างใจ แล้วสิ่งที่อยู่นอกกายนอกใจ
มีหรือจะได้อย่างใจเรา

                                                                               พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโน

ความรู้สึกตัวเหมือนไม้กวาดความรู้สึกตัวเหมือนไม้กวาด
ไม้กวาดผ่านไปตรงไหน 
ตรงนั้นก็สะอาด

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ