เพราะความไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้สึกตัว


นี่คือความจริง
ทุกเหตุการณ์ทุกสภาวะที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในตัวเราภายนอกตัวเรา 
ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้
เราเป็นสุขเป็นทุกข์
แต่เพราะความไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้สึกตัว 
เราจึงหลงไปยึดเอามา
เป็นสุขเป็นทุกข์เอง

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by moshehar from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องบ่มเพาะปัญญา ในการเห็นธรรมดาของสรรพสิ่ง


ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้น
แต่เพียงลำพัง
ต้องบ่มเพาะปัญญา
ในการเห็นธรรมดาของสรรพสิ่ง
หากปัญญานี้ผสานกับ
เมตตาและโพธิจิต 
(ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นเพื่อเกื้อกูลสรรพชีวิต)
ก็จะนำเรา
สู่ทางแห่งพระโพธิสัตว์
อันมีเป้าหมายคือ
พุทธภาวะ

ท่านดาไลลามะ

Image by Froeschle from pixabay

จากเพจมหายาน ธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา