การปล่อยวางเริ่มจากจิตสงบการจะปล่อยวางได้ 
การจะละคลายความยึดถือ 
การจะหายจากความยึดมั่นสำคัญหมาย 
ต้องทำจิตให้สงบเสียก่อน 
เพราะอาศัยความสงบของจิตนั้นเอง 
วิปัสสนาญาณจึงจะเกิดได้

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ 

ธรรมะทวนกระแสโลกธรรมะของพระพุทธองค์
เป็นธรรมะที่ทวนกระแสทางโลก
เป็นธรรมะที่ขัดใจตัวเอง
เป็นธรรมะที่เข้ามาแก้ไขตัวเอง
เป็นการมองเข้ามาหาตัวเอง
เป็นปริญญาที่สูงสุดที่ทุกคน
เกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะได้รับ
ปริญญาภายนอกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบ
แต่ปริญญาของพระพุทธเจ้านั้นเรียนจบ
มันหมดความเวียนว่ายตายเกิด

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม