ตัวปรุงแต่งดับ ทุกข์ก็ไม่มี
สังขารก็คือ จิตที่่คิดปรุงแต่ง
ถ้าหากจิตหยุดคิดแล้ว
ไม่มีอะไรสักอย่าง
เตสัง วูปสโม สุโข
สังขารทั้งหลายสงบระงับดีแล้ว
ทุกข์เกิดจากสังขาร
ตัวปรุงตัวแต่งดับไปแล้ว 
ทุกข์นั้นก็ไม่มี


หลวงปู่แบน ธนากโร