ก่อนหลับให้นึกถึงความดี          ขอให้ทุกคนนะเวลาก่อนหลับ ให้นึกถึงความดีที่ตนเคยกระทำไว้ ทรัพย์สินที่สละเป็นวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานเลี้ยงพระ นึกถึงศีลที่ตนเคยรักษา เทศน์ที่ตนเคยฟังแล้ว หมั่นภาวนาถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระพุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วจะรู้ว่าฉันหวังดีกับลูกหลานเพียงใด 


                                                                                             หลวงปู่ปาน โสนันโท

วิปัสสนาให้ดูของจริง
ต้นไม้ใบไม้ ที่กำลังร่วงโรย หรือสดใส
จงไปพิจารณาให้เป็น วิปัสสนาญาณ
วิปัสสนา ไม่ใช่เกาะแต่ตำรา
จงหาของจริง มาใคร่ครวญ 
วิปัสสนา ท่านให้ดูของจริง 
ไม่ใช่มัวถ่างตาดูแต่ตำรา แล้วก็ติดตำราแจ
ของจริงไม่ใช้ จะได้อะไรเป็นที่พึ่ง?

หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

อย่าเอาใจไปวัดกับพระอริยเจ้า
          พวกเธอจงอย่าเอาจิตใจเข้าไปวัดกับพระอริยเจ้า สิ่งใดที่ยังสงสัย ยังไม่รู้  อย่าคัดค้าน มันจะเป็นบาปมหันต์ เพราะเราเอง ไม่ใช่สัพพัญญูวิสัย มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูวิสัย สามารถจะรู้อะไรได้หมด

                                                                                                 หลวงปู่ปาน โสนันโท
                                                                                       

อะไรเกิดขึ้นท่านจึงไม่ให้ยึด          อะไรเกิดขึ้นท่านจึงไม่ให้ยึด ความดีเกิดขึ้นก็ไม่ให้ยึด เพราะความดีที่เกิดนั้นมันยังมีความไม่ดีเจือปนอยู่ในนั้น ความทุกข์เกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้ยึด ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้ไปยึด อารมณ์สัญญาใดๆ เกิดขึ้นท่านก็ไม่ให้ไปยึด เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องดับนั่นเอง อะไรเกิดขึ้นอันนั้นล่ะเป็นสิ่งที่จะต้องดับไป

                                                                                       หลวงปู่แบน ธนากโร

มีสติก็ไปนิพพานได้เอา "สติ" อยู่กับตัว 
รู้ ก็สักแต่รู้
เห็น ก็สักแต่เห็น
ทำเพียงเท่านี้ ก็ไปนิพพานได้

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตความทุกข์เป็นสิ่งดี          ความทุกข์ที่จริงเป็นสิ่งดี ทุกข์นี้ดี จะได้เบื่อ เบื่อว่ากูไม่อยากเกิดแล้วโว้ย จะได้ปรารถนาออกจากกาม เพราะถ้ามันสุข มันก็จะลืมตัว

                                                                                 หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

เรานี้ดีจริงหรือเปล่า
โปรดอย่าห่วงที่เขาไม่รู้ว่าเราดี 
แต่จงห่วงว่าเรานี้ดีจริงหรือเปล่า

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การมองอุปสรรค
ผู้มีใจอ่อนแอ
มักแลเห็นอุปสรรคเป็นมารร้าย 
ผู้มีใจเข้มแข็งกลับเห็นอุปสรรค
เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่...

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน 

การสรรเสริญจากคนพาล
...การสรรเสริญจากคนพาล กับการติเตียนจากนักปราชญ์  
การติเตียน จากนักปราชญ์ประเสริฐกว่า 
การสรรเสริญจากคนพาลจะประเสริฐอะไร...

โคทัตตเถรคาถา พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ 


ศีลคือความปกติของกาย วาจา และใจ
     ศีลคือความปกติของกาย วาจา และใจ ถ้าใจ ไม่ปกติเสียแล้ว กาย วาจา มันจะปกติไม่ได้ เพราะกาย วาจา มันอยู่ในบังคับของจิต

                                                                                               หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
                                 

ยึดติดบุญ ไม่พ้นโลกสงสาร
          ถ้าได้บำเพ็ญเพียรสมถะภาวนา วิปัสสนากรรมฐานบทใดบทหนึ่ง ก็ได้เข้าสู่กระแสนิพพาน อันเป็นสุข อยู่เหนือบุญบาปนั้นแล คนบางคนทำบุญให้ทาน รักษาศีล ภาวนา แต่ไปไม่ถึงไหน มายึดติดอยู่แต่บุญ ก็ยังไม่พ้นจากโลกสงสาร ยังจะต้องตายๆ เกิดๆ เสวยแต่ผลบุญนั้นตลอดไป

                                                                                         ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วัฏฏะเกิดดับที่อายตนะ
        เมื่อเวลาผัสสะถูกต้อง ก็ให้ตั้งสติรู้ทุกอิริยาบถ มีความรู้ตัวตลอด อย่าให้บาปอกุศล เกิดขึ้นที่ต่อของวัฏฏะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วัฏฏะจะเกิด ก็เกิดที่ต่ออายตนะหกนี้แล วัฏฏะจะขาดได้ ก็ที่อายตนะหกนี้แล

                                                                                                ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโรความสงบของจิตอยู่ที่ปล่อยวาง
          ความสงบของจิตอยู่ที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทั้งปวง ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร อยู่ที่เรามีสติรู้ทันสังขารตามที่เป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง ยึดติดเอาใส่ใจ เห็นก็สักแต่เห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน....


                                                                                        ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร