เมื่อ "รู้เท่า" ก็จะ "ปล่อยวาง" เอง
ตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์ 
อารมณ์ที่เป็นกิเลสทั้งหลาย 
มันก็ย่อมเกิดๆ ดับๆ อยู่ 
เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป 
เกิดขึ้นมาก็ดับไป 
การฝึกฝนอบรมจิตใจ
จึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรา 
เมื่อใจของพวกเรา “รู้เท่า” นั้น 
เขาจึงจะ ปล่อยวาง ของเขาเอง...


หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

จิตเราเป็นแค่ธาตุรู้          จิตเราเป็นแค่ธาตุรู้ มีแค่ธาตุรู้ สัมผัสรู้ นี่คือ จิตเราจริงๆ สิ่งที่มันไปปรุงแต่งนานานั้น มันไม่ใช่จิต มันเกี่ยวกับสังขาร สังขารเขาเรียกว่า เป็นมหาโจร โจรห้าร้อย ทุกข์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นแหละ เขาเรียกมหาโจร ทำให้เราต้องเป็นทาสของมัน เป็นทาสของสังขาร ...

                                                                                          หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ปัญญาเกิดจากจิตสงบ
ความมีปัญญา ย่อมเกิดแต่การปฏิบัติอบรมจิตให้สงบ
จิตสงบเพียงไร ปัญญาย่อมยิ่งเพียงนั้น 
และเมื่อจิตวุ่นวายเพียงไร ปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้น

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รักษาจิตเท่านั้น
รักษาจิตเท่านั้น
ถ้าจิตมันยอมรับความจริง
มันก็พ้นทุกข์ได้

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ