ชาวพุทธเห็นว่า แก้วแตกแล้ว


คนมองโลกแง่บวก บอกว่ามีน้ำตั้งครึ่งแก้ว  
คนมองโลกแง่ลบ บอกว่าเหลือน้ำแค่ครึ่งแก้ว
แต่ชาวพุทธเห็นว่า แก้วแตกแล้ว
เวลาพิจารณาว่าแก้วแตกแล้ว 
เราสามารถใช้แก้วโดยไม่ยึดติด 
เราใช้ประโยชน์จากแก้วอย่างชาญฉลาด 
โดยไม่หลงลืมธรรมชาติอันไม่จีรังยั่งยืนของแก้ว  
และเมื่อแก้วแตกไปในที่สุด 
เราย่อมไม่ประหลาดใจ และไม่ทุกข์ใจไปกับมัน

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by g3gg0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เรียกว่า "ภควา"


ตาไม่ติดรูป รูปไม่ติดตา 
หูไม่ติดเสียง เสียงไม่ติดหู 
จมูกไม่ติดกลิ่น กลิ่นไม่ติดจมูก 
ลิ้นไม่ติดรส รสไม่ติดลิ้น 
กายไม่ติดสัมผัส สัมผัสไม่ติดกาย 
ใจไม่ติดอารมณ์ อารมณ์ไม่ติดใจ  
แยกออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า "ภควา" 
เป็นตัววิปัสสนาญาณ เป็นฉฬงฺคุเปกฺขา 
ปล่อยได้ทั้งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก

ท่านพ่อลี ธัมธโร

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา