ธรรมะที่แท้จริงเป็นของไร้ภาษาธรรมะที่แท้จริงเป็นของไร้ภาษา
เพราะว่าภาษาทั้งหลายทั้งปวง ล้วนแล้วแต่เป็นมายา
การเทศนาธรรม คือการอาศัยใช้มายา 
เพื่อชักจูงให้คนเข้าถึงสัจธรรม
การแจ่มแจ้งในสัจจะ ต้องเกิดพุทธิภาวะขึ้นในใจของผู้ฟังเอง
ฉะนั้น การจะรู้แจ้งสัจธรรม ผู้ฟังต้องเอาใจมาฟัง มิใช่หู
ผู้ฟังต้องรู้เอง แจ้งเอง เห็นเอง ละเอง ที่ใจของตน

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ความถือดี ถือแล้วเป็นเสียหมดความเก่ง ความเด่น เป็นมานะมาก
ความไม่เก่ง เป็นมานะน้อย
ทำให้ไม่ต้องทำอะไร
มานะ คือความถือดี ถือตน
มานะ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ...
ทำให้ปัญญามืด 
ความถือดี ถือแล้วเป็นเสียหมด

หลวงปู่เจือ สุภโร