งานถอดถอนอุปาทาน และสร้างความสงบให้ใจเป็นสิ่งจำเป็น...อย่าให้เห็นว่างานอย่างอื่นจำเป็นกว่า
งานหาเลี้ยงชีวิต หาทรัพย์สมบัติภายนอกนั้น
มันก็จำเป็นอยู่ แต่งานถอดถอนอุปาทาน
และสร้างความสงบให้ใจนั้น...
มีความจำเป็นมากเหมือนกัน ...
ใครได้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
จะเห็นว่างานนี้จำเป็นจริงๆ

หลวงปู่คูณ สุเมโธ

ให้เห็นชัดในความรู้สึกตัวให้เห็นชัดในความรู้สึกตัว
ก็จะเห็นชัดในความหลง
แล้วก็ทำลายความหลงได้ง่าย 

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ทำอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามหาตัวเราไม่เจอโมฆราชไปถามพระพุทธเจ้าว่า
ทำอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามหาตัวเราไม่เจอ
. . . . .
พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงมีสติสัมปชัญญะ
มีสติปัญญาถอนความรู้สึกว่ามีตัวตนออกเสีย
เมื่อนั้นเธอก็จะไม่ตาย
ถ้าไม่มีตัวเรา มันก็ไม่มีใครตาย
ถ้าไม่มีตัวเรา ไม่มีอัตตา ไม่มีตัวตน
ก็ไม่มีเกิด ไม่มีตาย
นั่นคือเข้าถึงสภาวะสัจจะสูงสุด

หลวงพ่อโพธินันทะ

พระพุทธเจ้าคอยเราอยู่ที่หัวใจเรา          คุณของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหน คุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเรา พระพุทธเจ้าท่านคอยเราอยู่เสมอ คอยเราอยู่ที่หัวใจเรา แต่พวกเรานั้นโดยมากมักจะไม่เข้าไปหาท่าน ยังคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเทศอินเดีย หรือว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ปรินิพพาน แต่แท้จริงพุทธะคือผู้รู้องค์นี้ที่อยู่กับเรา...แต่เรานั้นไม่ค่อยเสกสรรจิตของตัวเองให้เป็นพุทธะขึ้นมา เราไม่ได้เข้าไปหาท่าน มีแต่ออกไปหาข้างนอก...แต่แท้จริงนั้นพุทธะคือพระพุทธเจ้าองค์นี้ประจำกับพวกเราทุกท่าน

                                                                                        หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก