โลกนี้มีแต่ทุกข์ 2 อย่าง. . .จะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เราประสบแล้ว
เรารู้สึกไม่พอใจ เราไม่ชอบใจ นั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ปกปิด
เราประสบสิ่งใดแล้วเราคิดว่าเป็นสุข
รู้สึกเป็นสุข ดีอกดีใจ ชื่นใจชอบใจ นั่นคือ ทุกข์ปกปิด
ที่ว่าเป็นทุกข์ปกปิดก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์อยู่
แต่เราไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ เราสำคัญว่าเป็นสุข
พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่า เป็นทุกข์ปกปิด
ก็ในโลกทั้งปวงมีแต่ทุกข์ ๒ อย่างนี้เท่านั้น
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น . . .

หลวงปู่เจือ สุภโร

รู้สึกตัวทั่วพร้อม สร้างนิพพาน...          เมื่อท่านถูกอวิชชาครอบงำ อายตนะทั้ง 6 และขันธ์ทั้ง 5 ของท่าน ย่อมสร้างความทุกข์และความตายให้แก่ท่าน เมื่อท่านรู้สึกตัวทั่วพร้อ อายตนะทั้ง 6 และขันธ์ทั้ง 5 ของท่าน ก็สร้างนิพพานและอมฤตธรรมให้แก่ท่าน

                                                                                                   ปรมาจารย์ตั๊กม้อ