ปัญญา คือ


ความรู้ คือ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทุกวัน
ปัญญา คือ การปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทุกวัน

สุภาษิตเซน

Knowledge is learning something everyday. 
Wisdom is letting go of something every day.

Image by Hermann from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าอยากให้สิ่งต่างๆ ปรากฏชัด


ถ้าอยากให้สิ่งต่างๆ ปรากฏชัด
ตามความเป็นจริงด้วยตัวเองต่อเรา 
เราจำเป็นต้องพร้อมที่จะละเลิก
ความคิดเห็นของเราต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

ท่านติช นัท ฮันห์

For things to reveal themselves to us, we need to be ready to abandon our views about them.

Image by benja79 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา