ความรักที่พระพุทธองค์มอบให้กับสรรพสัตว์


ความรักที่พระพุทธองค์มอบให้กับสรรพสัตว์นั้น 
หาประมาณไม่ได้ ทรงรักพระอานนท์เช่นไร 
ก็รักพระเทวทัตเท่านั้น ไม่เคยมีแบ่งแยก 
ไม่เคยทรงหวังให้ใครมาตอบแทนพระองค์ 
แต่เราได้ตอบแทนความรักของพระองค์ 
ด้วยการขวนขวายในการนำใจ ออกจากกองทุกข์นี้หรือยัง
ความปรารถนาที่สุด
คือความไร้ซึ่งความปรารถนา
การกระทำทุกๆ อย่าง 
เพื่อไปสู่การไร้ซึ่งการกระทำ 
คิดทุกๆ อย่าง
เพื่อไปสู่การไร้ซึ่งความยึดถือในความคิด 
มุ่งหน้าต่อไป เพื่อไปถึงการไม่มีมา ไม่มีไป

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


แก่นสารของความรักแก่นสารของความรักคือการรู้ทาง
ที่จะร่วมกอดคอเดินหน้าไปสู่ความดับทุกข์ 
ไม่เหลือแม้น้ำตาอาลัยกันในยามตาย

ดังตฤณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา