ได้ที่พึ่ง อันใครๆ หาได้ยาก


อย่าคาดหวังจะให้ใครต่อใครเข้าใจคุณ
เพราะเกือบทุกคนก็กำลังสับสนอยู่กับ
การทำความเข้าใจตนเองเช่นกัน
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เมื่อเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้แล้ว
ก็นับว่าได้ที่พึ่ง อันใครๆ หาได้ยาก

ดังตฤณ

Image by OlgaVolkovitskaia from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

ชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อ


ผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเมื่อ 
ถึงจะอยู่คนเดียวก็ตาม 
คืออาศัยการสำเหนียก 
กำหนดพิจารณาธรรมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน 
ความเสื่อม ความเจริญ ทั้งภายนอกภายใน
ก็มีธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดา
เขาแสดงความจริง คือความไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อ 
เมื่อผู้ปฏิบัติมาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญา 
โดยอุบายนี้อยู่เสมอแล้ว 
ชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อ 
ทั้งกลางวันและกลางคืนแล

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา