อย่าหวังวาจาของคนอื่นอบรมหัดวาง หัดคิด หัดยับยั้งใจ 
ค่อยคิด ค่อยทำ 
ค่อยๆ อบรมตัวเอง 
อย่าหวังวาจาของคนอื่นอบรม 
ทำอย่างนั้นเอาตัวไม่รอด 
ต้องคอยจับผิดตัวเอง 
คอยลงโทษตัวเอง 
คอยเป็นโจทก์ฟ้องตัวเอง 
เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นตุลาการ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

การทำจิตใจของตนให้มั่นคง...ก า ร ทำ จิ ต ใ จ ข อ ง ต น ใ ห้ มั่ น ค ง
เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจ
เ ป็ น ตั ว ค ว า ม ดี ที่ เ ป็ น แ ก่ น แ ท้ 
ของความดีทั้งปวง
ซึ่ ง จ ะ ป้ อ ง กั น ค ว า ม ทุ ก ข์
ไม่ให้มากระทบใจได้ทุกอย่าง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระพุทธเจ้าว่าให้ปล่อยมันเสีย          นักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าเห็นโทษของโลกจึงมีความเบื่อหน่าย พระพุทธเจ้าว่าให้ปล่อยมันเสีย อย่าถือมันอีก มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัว มันมีแต่คิดแต่อ่าน หาแต่โทษมาเผาเจ้าของ วางมันเสีย อย่าไปไว้ท่ามัน มันจะไปยังไงก็ไป ให้ทำจิตทำใจ ทำความรู้ไว้ให้เหมือนกับมหาปฐพี มหาปฐพีนั้น สัตว์ทั้งหลายจะมาทำดีก็ตาม มาทำร้ายก็ตาม มนุษย์จะมาทำดีก็ตาม ทำร้ายก็ตาม มหาปฐพีไม่มีความหวั่นไหว จะทำอย่างไรก็ตาม ทำใจให้เป็นอย่างนั้น นั่นแหละพระนิพพาน พระพุทธเจ้าว่า ใครทำใจได้อย่างนั้นแล้ว ได้อยู่เป็นสุขถึงพระนิพพาน ทำใจอย่างนั้นแล้วจะมีทุกข์อะไรเล่ามาเผามาผลาญดวงจิตของเรา เราไม่ถือไว้

                                                                                                      หลวงปู่ขาว อนาลโย

ให้รู้สึกทุกครั้งที่คิด           ให้เรารู้สึก ทุกขณะ ทุกครั้ง ทุกคราว ที่มันคิดขึ้นมา ให้มันเป็นเพียง รู้เท่า รู้ทัน มัน จนในที่สุด เมื่อสติเรามีมากขึ้นๆๆ ความคิด มันก็หมดไปๆ

                                                                                             หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ