อย่าให้มันหลอกเราได้


ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแต่จิตใจนี้เอง 
มันหลอกเราเจ้าของอยู่ตลอดเวลา 
จึงให้เฝ้าดูมัน 
อย่าให้มันหลอกเราได้ 
หากเราทันมัน 
มันก็เป็นมิตรเป็นหมู่อยู่กับเรา 
จะเกิดกิเลสหรือจะเกิดธรรม 
ใจนี้เป็นผู้ไว้ผู้วาง

แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

Image by ID 5933179 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ตาปัญญา


พระพุทธเจ้า 
ทรงมุ่งชี้ให้สาวก มี "ตาปัญญา"
สามารถคลายจากสิ่งที่มี 
กาย ใจ จิต นี้
แต่มนุษย์ในโลกนี้ รู้....เพื่อยึด!!!!
ถ้าคลาย "ตัวรู้" และ "ทุกสิ่งที่ไปรู้" ไม่ได้
ก็สู่วัฎฎะภพชาติต่อไปเรื่อยๆ ...

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

โกสัจชะ


ความเพียรของมนุษย์
เทพเทวา และโชคชะตา
ก็ไม่อาจขวางกั้นได้
มีอยู่เพียงอย่างเดียวที่ขวางได้
และอยู่ใกล้ตัวที่สุด
คือ โกสัจชะ ความเกียจคร้านของเราเอง....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Nadezhda Nikolaenko on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จิตเช่นนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิ


การรู้ธรรม เห็นธรรม
ไม่จำเป็นต้องสมาทาน
วัตรปฏิบัติที่เคร่งขรึมอะไร
จะรู้ทฤษฎีมาก่อนก็ได้
ไม่รู้ก็ได้
เพราะถ้าหากรู้ถูกก็ดีไป
แต่ถ้าหากรู้ผิดติดนิสัยนี่สิ
แก้ไขความคิด ความเห็น ความจำลำบาก
ฐานความรู้เดิมเพียงแค่
มีความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยง
ยึดอะไรก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ทั้งนั้น
อยากฝึกฝนเรียนรู้การปล่อยวาง
แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
จิตเช่นนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิ...

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Photo by Sarah Dorweiler on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ไปโลกุตตระมากับกุศล อยู่กับกุศล 
ก็ไปกับกุศล เรียกว่าไปโลกีย์
พ้นทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม 
ไปโลกุตตระ
หมดหลงก็หมดเกิดดับ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร

Photo by Erik Kossakowski on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สติเจริญขึ้นจริง


ถ้าฝึกรู้ความโกรธ
จนอธิบายตัวเองได้ถูกว่า
เกิดอะไรขึ้นก่อนโกรธ
เกิดอะไรในใจขณะความโกรธยังคงอยู่
เกิดอะไรภายหลังความโกรธดับ
แปลว่าสติเจริญขึ้นจริง
รู้จักความโกรธจริง
เห็นว่าความโกรธไม่ใช่คุณจริงๆ
รู้แจ้งด้วยจิตที่เบาสบายว่า
ไม่มีตัวคุณอยู่ในความโกรธที่ล่วงลับไปแล้ว

ดังตฤณ

Photo by Drew Colins on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

  

เลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง


การมีความรู้ต่าง ๆ มากมายหลายประเภทนั้น
ไม่อาจจะเปรียบกับการ ..ที่สามารถ 
"เพิกถอน" เสียได้ซึ่ง การแสวงหาทุกสิ่ง
ซึ่งการทำได้อย่างนั้น 
เป็นสิ่งเลิศสุดเหนือสิ่งทั้งปวง 

คำสอนฮวงโป
ท่านพุทธทาสภิกขุ

Photo by 郑 无忌 on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

  

ป ล่ อ ย - ว า ง


การปฏิบัติด้วยวิธี ป ล่ อ ย ว า ง นี้แหละ
จะมีผลดีต่อจิตที่ยังหลงติด
อยู่กับความนึกคิดบางประการ
จงทำสมาธิภาวนาของท่านให้ง่ายลง
จนเหลือคำเพียงสองคำ ป ล่ อ ย - ว า ง
ดีกว่าไปพยายามลองวิธีอื่น
เพื่อให้บังเกิดผลเข้าสู่ฌานขั้นนี้ขั้นนั้น
หรือไปศีกษาพระสูตรและพระอภิธรรม
เรียนบาลีและสันสกฤต
แล้วเรียนมัธยามิกกะ และ ปรัชญาปารมิตา
บวชในลัทธิหินยาน มหายาน วัชรยาน
ไปแต่งหนังสือแล้วกลายเป็นพหูสูตในทางพระพุทธศาสนา...
ให้เรามาทำ ปล่อยวาง ปล่อยวางกันเถิด
อาตมาไม่ได้ทำอย่างอื่นนอกจากอย่างนี้
มาเป็นเวลาสองปีแล้ว
ทุกครั้งที่เกิดความพยายาม
อยากจะทำความเข้าใจในเรื่องใดก็ตาม
อาตมาจะบอกว่า ป ล่ อ ย ว า ง ปล่อยวาง
จนความอยากนั้นจางหายไป
ฉะนั้น อาตมาจึงทำให้มันง่าย
เพื่อช่วยท่านให้พ้นจากห้วงทุกข์ทั้งปวง

พระอาจารย์สุเมโธ

จาก หนังสือ " จิตตวิเวก ธรรมจากจิตอันสงบ"
แปลโดย น.พ. วิเชียร สืบแสง

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

  


คลายจากความยึดถือเอง


ธรรมชาติกายธรรมชาติใจ
เป็นอัตโนมัติ
ไม่ใช่ใครควบคุม

ยิ่งเห็นความเป็นอัตโนมัติ 
ตัวฉันของฉันก็น้อยลงตาม 
ไม่ใช่การฝึกให้มาก ให้มี หรือเพียร 
แต่เป็นการเห็นความจริง
จึงคลายจากความยึดถือเอง
สภาวะแท้มิเปลี่ยนแปลง 
กายจิตเช่นนั้นเอง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by nuno_lopes from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร


ชีวิตสุดยอด
คือไม่เป็นอะไรกับอะไร 
ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลย 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ 
ไม่เป็นอะไรกับอะไร 
ชีวิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร 
เป็นศาสตร์เป็นศิลปะอยู่ในโลก

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

เกาไม่ถูกที่คัน


เห็นว่าทุกสิ่งยึดไม่ได้
จิตเลิกยึดถือ
คือเกาถูกที่คัน
........
คนเราที่มันทุกข์ 
มันทุกข์เพราะความเข้าไปยึด 
ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ 
เราต้องเห็นว่ามันยึดไม่ได้... 
มรรคผล นิพพานมีจริง 
หากปฎิบัติถูกทางมันแป๊ปเดียว 
ที่ปฎิบัติกันหลายสิบปี 
มันเกาไม่ถูกที่คัน 
เราไม่ได้ไปแก้สิ่งต่างๆ 
เราแก้ที่จิต 
จิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น...

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Photo by Sage Friedman on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความหมายของเบื่อหน่าย ในการบรรลุธรรม


ความหมายของเบื่อหน่าย
ในการบรรลุธรรม

คำว่าเบื่อหน่าย ไม่ใช่ว่า 
ไปเกลียดไปโกรธมันนะ
แต่เป็นความกระจ่างของจิตเราเอง 
เห็นความปล่อยวาง 
เห็นว่าอันนี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลย 
ไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรเลย 
เราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ 
เป็นธรรมชาติ ธรรมดาเรื่องของเขา 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by PietG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าหาจิตเจอ กิเลสก็ไม่มา


ถ้าหาจิตเจอ กิเลสก็ไม่มา 
ถ้ายังหาจิตไม่เจอ กิเลสต้องมา 
เพราะกิเลสมันอยู่นอกจิต 
ถ้าหาจิตไม่เจอ ก็เจอกิเลสแทน
ก็ปรุงแต่งไปสารพัด 
เขาเรียกว่า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
มันจึงปรุงแต่งมหาศาลเลย 
ถ้าจิตไปสู่ความว่าง 
สังขารก็แพ้ 
ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนสังขารแพ้ 
เราก็ไปสู่จุดนั้น 

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Photo by Giuseppe Patriarchi on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปล่อย ไม่อะไรกับอะไร คือ เนื้อธรรมของจริง


ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า 
ผู้เข้าไปหาไม่หลุดพ้น 
ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้น
ก็คือ .. 
ปล่อย ไม่อะไรกับอะไร
แล้วมันจะเหลือแค่ รู้ ตื่น เบิกบาน
นั่นแหละ คือ เนื้อธรรมของจริง
ถ้าวางมันก็จะรู้ตื่น เมื่อรู้ตื่นมันก็จะวาง
จะไม่ยึดติด  ไม่อะไรกับอะไรเลย

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Photo by Kari Shea on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 


 

เพียงแค่ขจัดความไม่รู้ และความหลง


การตรัสรู้ไม่ได้หมายถึง
การขจัดตัวตนที่โง่เขลาออกไป 
แล้วพบกับตัวตนซึ่งคือพุทธะ
ในที่ไหนสักแห่งหนึ่ง 
เพราะว่าเธอคือพุทธะ 
มันจึงไม่มีตัวตนอะไรให้โยนทิ้ง 
แล้วก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะให้ค้นพบด้วย 
เพียงแค่ขจัดความไม่รู้
และความหลงเท่านั้น 
แล้วเธอก็จะรู้ว่าเธอคือพุทธะ 
และเธอนั้นสมบูรณ์พร้อม
อยู่แล้วดังที่เธอเป็น 
ถ้าเธอตื่นรู้ต่อสิ่งนี้ 
เธอจะระเบิดหัวเราะออกมา
ว่าเธอใช้ความพยายามไปมากเพียงใด
ในการที่เธอจะกลายเป็นตัวของเธอเอง 
นี่คือเสียงหัวเราะแห่งความสงบสุขและเบิกบาน

พระอาจารย์แดแฮง คึนซือนิม (พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๕๕๕) 
ภิกษุณีแห่งพุทธศาสนานิกายซอน (เซ็น) ในเกาหลี

Photo by Sachin Amarasinghe on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

 

เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้น


น้ำที่สงบนิ่งมากเท่าใดก็ยิ่งใสแจ๋ว 
มองชัดเจนได้มากเท่านั้น 
ใจที่วางแล้วนิ่งสงบ 
ปัญญาก็ชัดเจนมากเท่านั้น 
เพราะสมาธิเกิด ปัญญาก็เกิด 
ปัญญาเกิด ความรู้แจ้งก็เกิด 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ชัดเจนขึ้นมา 
ความเบื่อหน่าย ความคลายความยึดความถือ 
ความหลุดพ้นก็เกิดขึ้น
เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้น 
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า 
ธรรมชาติของจิตเดิมนั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจด
อยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น 
แต่พอมันรับของนอกเข้ามาหาตัว
มันก็เป็นเหตุให้ตัวมันเศร้าหมองบ้าง 
จนที่สุดมันปิดบัง มืดมน มองไม่เห็นธรรม 
เห็นแต่โลก เห็นแต่ใจอยากใจบ้าเท่านั้น

แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

Image by Adriansart from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 


 

เป็นเพียงเสียง


เราไปบังคับลมพัด
บังคับเสียงจักจั่นได้หรือไม่
เขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
คนที่ด่าเรา..ก็มีเหตุมีปัจจัย 
ทําให้เขาด่า
คนที่ชม..ก็มีเหตุมีปัจจัย 
ทําให้เขาชม “ก็เท่านั้น”
ชมแล้วก็ผ่านไป ..ด่าแล้วก็ผ่านไป
“เป็นเพียงเสียง”
ไม่เป็นปัญหา..ถ้าฟังด้วยธรรม
ฟังด้วยเหตุด้วยผล ฟังด้วยปัญญา
“เป็นไตรลักษณ์หมด”
มีเกิด มีดับ อนัตตา ..
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา.

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by pixel2013 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 

เราจักไหว้ตัวเองได้คือใจพุทธะ

เพิ่มคำบรรยายภาพ

ถ้าเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นแล้ว 
ก็อย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเรามาตลอด 
คือใจที่เป็นพุทธะ 
คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม 
ละความมืดมัวที่ปิดบังพุทธะเสีย 
เมื่อนั้น เราจักไหว้ตัวเองได้คือใจพุทธะ 
คือใจเป็นธรรม มีธรรมในใจ 
เป็นสงฆ์ ที่ควรแก่ความเคารพ 
คือมีใจเป็น.....พุ ท ธ ะ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Clarence E. Hsu on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตไม่ใช่เรา


จิตจริงๆ ที่แท้จริง มันก็ไม่ใช่เรา
มีแต่เกิดดับ
ดีใจ เสียใจ ก็เกิดดับ สุขมา ทุกข์มา เดี๋ยวก็เกิดดับ
ทุกข์มาสุขก็ดับ สุขมาทุกข์ก็ดับ
ไม่ได้มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวอะไรเลย
เพราะเราเห็น... เราเห็นความจริง
ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทั้งสุขทั้งทุกข์
คือเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตเรามันไม่ดับไม่มีหรอก
แม้แต่กิเลสมันก็เกิดดับ เราไม่กลัวกิเลส
เราไม่ทำตามมัน มันก็จบแล้ว

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เข้าใจไหมปัจจุบันธรรม?


ธรรมของหลวงปู่มั่นบอกว่า.. 
ต้องอยู่ด้วยปัจจุบันธรรม 
 เข้าใจไหมปัจจุบันธรรม? 
 ไม่ใช่ปัจจุบันกาลนะ 
 ปัจจุบันธรรมอย่างหนึ่ง ปัจจุบันกาลอย่างหนึ่ง
 ธรรมที่รู้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ธรรมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เราฟุ้งซ่านอยู่ เราก็ดูตัวฟุ้งซ่าน 
 เป็นตัวปัจจุบันธรรมของเรา 
 พอเราดูปั๊บ มันก็เบา ... 
เราไม่แก้ ไม่ปรับ ไม่ปรุง ปล่อย ดูมัน 
 ความฟุ้งซ่านก็หลุดไปๆ 
 เดี๋ยวกลายเป็นความสงบ 
 ตัวสงบเป็นตัวปัจจุบันธรรมของเราอีก 
 เราก็ดูอยู่งั้น ก็สงบเข้าไป ดีเข้าไป 
ถ้ามันสงบแค่นี้ เราจะเอายิ่งกว่านี้ 
 ไปคว้าอนาคตแล้ว ปัจจุบันเราสงบแค่นี้ 
ไปคว้าเอายิ่งกว่านี้ 
 ก็คือไปคว้าอนาคตมันยังมาไม่ถึง 
 ปัจจุบันก็ให้มันเป็นอย่างนี้ 
 อนาคตที่เราปรารถนามันก็มาถึง 
นี่จะเอาให้ได้ดีเดี๋ยวนี้ 
 มันก็หลุดจากปัจจุบัน ก็ถึงอนาคตไม่ได้ 

หลวงปู่เจือ สุภโร 

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิที่แท้

เพิ่มคำบรรยายภาพ

สมาธิที่แท้ เป็นสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัว 
โดยที่ไม่ได้บังคับไว้ ก็คือ 
ใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่
ไม่ได้มีความอยากสักนิด 
ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว 
คืออยู่กับเนื้อกับตัวด้วยตัวมันเอง 
แล้วก็สมาธิ จริงๆ ไม่ได้แปลว่า ใจนิ่งๆ 
สมาธิในความหมายของพุทธศาสนา 
คือมีความรู้เนื้อรู้ตัว มีความตั้งมั่น 
ไม่ใช่ มีจิตที่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว...

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

 Image by AlemCoksa from pixabay

ยิ่งเห็นทุกข์ ยิ่งมีความสุข

ธรรมะเป็นของประณีตนะ ใส่ใจ ค่อยๆ เรียนรู้
เราจะมีความสุขมากขึ้นๆ 
ยิ่งเห็นทุกข์ ยิ่งมีความสุข
จิตจะไกลจากความปรุงแต่งดิ้นรน
ไปเรื่อยๆ เป็นลำดับๆ ไป
พระโสดาฯ มีความสุขนะ
พระสกิทาคาฯ มีความสุขยิ่งขึ้นอีก
พระอนาคาฯ มีความสุข พูดไม่ถูกเลย
เพราะจิตมันร่อนออกจากโลก จิตไม่กระทบกับโลก
มันเหลือแต่กิเลสชั้นในของตัวเอง
พระอรหันต์ก็มีความสุข
มีความสุขไม่มีอะไรเหมือน สุขมหาศาล
สุขประเภทสุขปางตาย
เวลาที่อรหัตมรรค อรหัตผลเกิด มีความสุขปางตาย
ฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์
เรื่องอะไรเราจะต้องได้รับความสุขเพียงเล็กน้อย
ความสุขของโลก ความสุขของกาม
เป็นความสุขเล็กน้อยมากเลย

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by zj900430 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จะรู้ได้อย่างไรว่า การปฏิบัติของเราก้าวหน้าจะรู้ได้อย่างไรว่า 
การปฏิบัติของเราก้าวหน้า 
รู้ได้ง่ายๆ จากการที่
ความทุกข์มันน้อยลง 
.
ความฉลาดในการเข้าใจ
กลไกของความทุกข์มากขึ้น 
และความทุกข์ไม่สามารถจะก่อตัวได้
รู้แล้วว่าหนทางนี้เป็นหนทางอันประเสริฐ 
เป็นหนทางที่พาไปให้พ้นทุกข์ได้จริง 
เวลากราบพระกราบได้อย่างสนิทใจ 
กราบขอบพระคุณในความซาบซึ้ง
ต่อพระธรรมคำสั่งสอน
ถ้าไม่ได้เจอคำสั่งสอนอย่างนี้ 
ชีวิตคงจะหลงดิ่งเหว ผิดพลาดไปอีกเรื่อยๆ 
และก็ก่อทุกข์ใส่ตัวแบบไร้เดียงสา 
นี่พบแล้วว่าความออกจากทุกข์ 
ทางออกจากทุกข์อยู่ตรงนี้นี่เอง 
.
นี่โยมจะซาบซึ้งว่า
ถ้าไม่มีคำสอนแบบนี้เกิดขึ้นในโลก 
ชีวิตเราหรือชีวิตผู้อื่นที่อยู่ร่วมๆ กัน 
คงจะว้าเหว่ขนาดไหน
นี่จะเกิดความซาบซึ้งและเกิด
ความเมตตาต่อกันและกันนะ 
ด้วยความเคารพ ไม่ได้กราบ
ไปตามประเพณีแล้วนะโยม 
มันกราบอย่างความซาบซึ้ง ความซาบซึ้งแบบนี้ 

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือ "ความจริงไม่มีใครทุกข์"

Image by fradellafra from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้อง "ปล่อยวาง" ตามสภาพถึงเราจะ "รู้ "ก็รู้ไป 
ต้อง "ปล่อยวาง" ตามสภาพ 
ความ "สำคัญว่าตนรู้ " ไม่มี
เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตนั้นก็เป็น "โลกุตตระ" 
พ้นจาก "ความยึด"
สิ่งทั้งหลายในโลกย่อมมีความจริง
ในตัวของมันเองทุกอย่าง 
ถ้า "ไม่จริง" มันก็ "จริง" 
ที่มัน "ไม่จริง" นั่นแหละ
ฉะนั้น เราต้อง "ละทิ้ง" ทั้งความจริง ทั้งความไม่จริง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by fietzfotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา