บุญสูงสุดในศาสนาพุทธ


บุญสูงสุดในศาสนาพุทธคือ 
การเห็นสรรพสิ่งในโลกนี้
รวมทั้งกายและจิตนี้ตามความเป็นจริง 
เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ 
“สัมมาทิฏฐิ” คือ เนื้อแท้ของศาสนาพุทธ 
คือ มีความเห็นถูก 
เห็นถูกว่าสรรพสิ่งนั้นว่าง
จากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา 
กายก็เป็นแค่กาย จิตก็เป็นแค่จิต 
ล้วนเป็นของ สักว่า 
สักว่า ไม่ใช่ของเรา

Camouflage

Image by setthayos from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความปกติมีอยู่แล้วในคนทุกคน


...ความปกติ คือจิตใจว่างจาก 
โทสะ โมหะ โลภะ  กิเลส ตัณหา อุปาทาน 
ศีลจึงปรากฏขึ้นในใจ 
โดยไม่ต้องรักษาศีล 
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
โดยธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ความพยายาม
หรือเสแสร้งให้มันเป็น เพราะมันเป็นเอง
ความเย็นอกเย็นใจ 
คือหมดความร้อนในจิตใจ 
เพราะไฟกิเลสถูกดับไปแล้ว 
อวิชชาถูกทำลายไปแล้ว
ความปกติมีอยู่แล้วในคนทุกคน 
นิพพานก็มีอยู่แล้วในคนทุกคน 
เพียงแต่เราจะทำให้มันปรากฏขึ้นมา
ให้เราได้พบเองหรือไม่เท่านั้น

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 

Image by xuanduongvan87 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา