ขอให้รู้เท่าทันความรู้สึกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดับด้วย "การไม่นึกว่าจะให้มันดับ"ราคะก็เป็นไฟ โทสะก็เป็นไฟ โมหะก็เป็นไฟ 
มันให้ความร้อน ให้ความเดือดร้อนในจิตใจ
ก็ต้องดับด้วย "การไม่นึกว่าจะให้มันดับ" 
คือดับด้วยการรู้อย่างปรกติ รู้อย่างปล่อยวาง 
สังเกตเข้าไปเฉยๆ เขาเกิด เขาจาง เขาคลาย ..
การกำหนดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการดูสภาพธรรม 
เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
หรือว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ดูจิตใจของตนเองที่มันจะมีกิเลส สภาพธรรมต่าง ๆ เข้ามา..อยู่ด้วยกัน 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา