คนเราแสวงหาความสุขผิดที่จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนไม่ภาวนาคิดว่าตนเองดี
คนไม่ภาวนาคิดว่าตนเองดี
เพราะไม่เห็นกิเลส
แต่คนภาวนาเห็นกิเลสทั้งวัน
จึงเห็นความไม่ดีของตนเอง

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา