“ ว า ง ”


ไม่ว่ามีสภาวะอัศจรรย์แค่ไหน
ก็เป็นแค่ สังขาร
ถ้ายึดไว้ก็เป็นทุกข์
 “ ว า ง  ”

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by Dieterich01 from pixabay

 ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มีความเผลอความเพลินน้อยลง


การมีชีวิตเป็นอิสระไม่ต้องวุ่นวายกับอะไร
เป็นชีวิตที่ตามรอยของพระอรหันต์ 
ขอให้สังเกตเอาไว้ให้ดีๆ แล้วความทุกข์
เดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ นานามันลดหายไป
แม้จะเผลอสติยึดถืออะไรขึ้นมา
เป็นการชอบไม่ชอบเล็กๆ น้อยๆ 
ก็ปัดทิ้งได้เร็ว คือว่ามีสติทันท่วงที 
เพราะปัญญาที่พิจารณาอยู่มีความรู้เท่าทันมากขึ้น
จนกระทั่งมีความเผลอความเพลินน้อยลง 
นี่เป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาแล้ว 
ที่จะไม่ให้เผลอเพลินนั้นมันยังไม่ได้ 
เพราะยังมีอาสวะอยู่ 
แต่ขอให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ 
แล้วความเผลอเพลินก็จะลดน้อยลงไป

ท่าน ก. เขาสวนหลวง

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา