กลางเพื่อเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงๆ


อย่าไปมองในแง่ร้าย
อย่าไปมองในแง่ดี
ให้มองให้ตรงความจริง
มองในแง่ร้าย ก็เพราะอคติ
มองแง่ดี ก็เพราะฉันทาคติ
เป็นการมองเพราะเอาตนเป็นที่ตั้ง
รู้เท่าทันทั้งดีทั้งร้าย ใจจึงเป็นกลาง
กลางเพื่อเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงๆ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by CDD20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้องการให้เห็นความจริงอย่างนี้


การปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา  
ท่านให้รู้ถึงธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆ 
เช่น เห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส คิดนึก
ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา  
เพื่อให้รู้ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงธรรมชาติ 
.
ธรรมชาติก็หมายถึงว่า ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคล
การเห็นมันเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เราเห็น 
ไม่ใช่คนเห็น  แต่ปุถุชนจะหลงยึดว่าเป็นเรา 
ได้ยินก็ว่าเราได้ยิน แต่ที่จริงมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
ที่เกิดขึ้น  ทำหน้าที่ได้ยินแล้วก็ดับลงไป
.
 รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส คิดนึกนี้ คือ ธรรมชาติ
แต่ละชนิด แต่ละอย่าง ที่มันปรากฏเกิดขึ้นและดับไป 
ปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติ 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่ใช่ตัวตนของเรา
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดา
จะเรียกว่าเป็นสิ่งต่างๆ หรือธรรมชาติที่มันมี 
มันเป็นโดยอิงอาศัยกัน เพราะมีสิ่งนี้ จึงเกิดสิ่งนี้ 
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ไม่ใช่เป็นตัวตน
แห่งความเป็นของเรา ต้องการให้เห็นความจริงอย่างนี้
.
พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by CDD20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา