สงบในตัว คือสมณะ
สมณะคือ ผู้สงบ
หาความสงบในตัวให้มันเจอ
เมื่อเจอแล้ว 
เรานั่นละ สมณะ

หลวงปู่หา สุภโร