รู้ที่เกิดจากจิต คือรู้จริงรู้ ที่เกิดจากจิต คือรู้จริง
รู้ ที่เกิดจากสมอง คือรู้หลอก
พุทโธ คือ ยาชะลอความหลง
ธรรม คือธรรมชาติ ธรรมไม่มีที่หมาย
กาย คือลายแทงจิต เป็นขุมทรัพย์

คุณแม่จันดี โลหิตดี

ให้นิ่งเฉยเฝ้าดูมันเท่านั้นเอง......เมื่ออารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้น
เราต้องมีสติรู้เท่าทันในตอนที่มันเกิด
การที่จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปด้วยดี
ก็คือการวางจิตเป็นกลางต่อสิ่งนั้น
เมื่อเจอสิ่งใดก็ตาม ให้เรานิ่งเฉยเฝ้าดูมันเท่านั้นเอง...

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ผู้ไม่รู้เท่านั้นที่ทุกข์ผู้รู้แล้วจะไม่ทุกข์ ผู้ไม่รู้เท่านั้นที่ทุกข์ 
ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มีหรอก 
ตราบใดที่ยังมีขันธ์ ๕ อยู่ ทุกข์ก็ต้องมี  
แต่ถ้ารู้แล้วเราจะอยู่อย่างสบาย

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก