ผู้ชนะคือผู้เสีย          ผู้ชนะนั้นมักเข้าใจว่า ตนเองเป็นผู้ได้ แต่โดยที่แท้เป็นผู้เสีย คือเสียไมตรีจิตของอีกฝ่ายหนึ่งไปหมดสิ้น หรือจะเรียกว่าได้ ก็คือได้เวร เพราะผู้แพ้ก็จะผูกใจเพื่อจะเอาชนะต่อไป จึงเป็นอันว่าไม่ได้ความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ส่วนผู้ที่ละได้ทั้งแพ้และชนะจึงจะได้ความสงบสุข

                                                           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
                                                                        สกลมหาสังฆปริณายก

ฆ่ากิเลสต้องใช้ปัญญาไม่ใช่สมาธิ          การฆ่ากิเลสทุกประเภท เราพูดได้อย่างเต็มปากว่า ต้องใช้ปัญญาทั้งมวล สมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัว ไม่ฟุ้งซ่านรบกวนใจเท่านั้น ที่เรียกว่าจิตสงบ ก็คือกิเลสมันนอนก้น เหมือนกับตะกอนนอนก้นโอ่ง นอนกองอยู่ในนั้น แล้วจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้าง นั่นเป็นอีกแง่หนึ่ง นั้นเป็นเรื่องของปัญญา

                                                                                หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ให้อยู่กับรู้ตลอดเวลาให้อยู่กับรู้ตลอดเวลา เว้นเวลาหลับ 
ตื่นเช้าขึ้นมาก็อยู่กับรู้ 
อีกหน่อยปัญญาแท้จะปรากฏ

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก