พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนการละวางพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า พระองค์แสดงธรรมประดุจเรือ
เมื่อบุคคลอาศัยเรือมาถึงฝั่ง ก็ทิ้งเรือขึ้นฝั่ง
ไม่ต้องแบกหาบหามเรือตามไปบนฝั่งด้วย
เพราะว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนการละวาง
มิได้แสดงธรรมเพื่อเกื้อหนุนความยึดมั่น
เพราะการยึดมั่นทั้งปวงมีโทษทั้งสิ้น
แม้กระทั่งการยึดมั่นในธรรม
จงอาศัยธรรมเพื่อเป็นเครื่องข้ามฝั่ง

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

แสวงหาธรรมจากความทุกข์นี้ดี          แสวงหาธรรมจากความทุกข์นี้ก็ดีนะ ก็เพราะความทุกข์นี่่แหละเราถึงได้เข้าหาธรรม ความทุกข์ต่างๆ นั้นก็มีเหตุมาจากความหลง เราจะต้องปฏิบัติให้มีสติจนเกิดปัญญา ต้องทำให้ปัญญาเหนือความหลง

                                                                                                         หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต