ยินดีในโลกคือยินดีกับเกิด แก่ เจ็บ ตาย          ยินดีในโลกทั้งปวงก็เท่ากับเป็นห่วงใยในการเกิดแก่เจ็บตายทั้งปวงอยู่ในตัว... ถ้าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงก็ตรงกันข้าม ไฟกิเลสก็จะไม่ลุกลามพอมีน้ำจะดับขับไฟได้"

                                                                                               หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ยึดในวัตถุและอารมณ์คือถูกพันธนาการ


          โลก เปรียบเหมือนคุกหรือตะราง ผู้ที่ยังข้องอยู่กับความยึดถือในวัตถุและอารมณ์ดีชั่วต่างๆ ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ถูกเครื่องพันธนาการที่เขารัดตรึงตรึงไว้อย่างแน่นหนาหนีไม่รอด

                                                                                    ท่านพ่อลี ธัมมธโร

เห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้า          การเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นเป็นตัวตน แต่เห็นเป็นคุณธรรม การเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆ เขาเห็นจากจิตในธรรม หรือธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิต

                                                                                    พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต