รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส นั่นแหละอาจารย์ผู้สอนธรรมะ


รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
นั่นแหละอาจารย์ผู้สอนธรรมะ
ถ้าเรามีสติคอยตรวจสอบจิตของเรา 
เราก็จะได้ธรรมะอยู่ตลอดเวลา 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
ก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เรา
เราก็ต้องสังเกตดู การเกิด ดับของจิต 
ของขันธ์ห้า ที่มาปรุงแต่งจิต ตัวนี้แหละ
ขันธมาร ที่ทำให้จิตของเรา 
หลงอยู่ในการเวียน ว่าย ตาย เกิด ในวัฏสงสาร...
ออกจากความยึดมั่น ถือมั่นตรงนี้ให้ได้

พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

Image by superemelka from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รัก แบบต้องการครอบครองรัก
แบบต้องการครอบครอง
บอกให้รู้ถึงการรักไม่เป็น
เพราะไม่เคยมีใคร
ครอบครอง
อะไรได้อย่างแท้จริง

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by depaulus from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งสุข


บัณฑิตทั้งหลาย 
ย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งสุข
อันก่อให้เกิดอุปธิ 
แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมให้ทาน
เพื่อความหมดสิ้นอุปธิ 
เพื่อนิพพานอันไม่มีภพต่อไปโดยส่วนเดียว

พุทธภาษิต

Image by InspiredImages from Pixabay


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา