แม้มีทุกข์ เราก็สามารถมีสุขได้ในทุกข์การฝึกใจให้รู้ และอยู่กับความจริง
ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
แต่ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาอุปสรรค
มีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาชีวิต
โดยไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์
ขณะเดียวกันก็สร้างเหตุแห่งสันติสุข
ให้เกิดขึ้นในใจของเรา
แม้มีทุกข์ เราก็สามารถมีสุขได้ในทุกข์

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ยิ่งเห็นกายไม่งาม จิตยิ่งสงบเห็นความไม่งาม จิตยิ่งมีความสุข
เห็นความไม่งามในกายนี้มากเท่าไหร่ 
จิตยิ่งสงบ มันจะกลับกันอย่างนี้ 
ถ้าเมื่อก่อนเราเห็นกายนี้งาม 
กายภายนอกงาม จิตไม่สว่าง 
จิตมันมืด จิตมันเป็นกิเลส
ถ้าเราเห็นความไม่งามเข้ามา 
จิตมันงาม จิตมันสว่างไสวขึ้นมา
มันเห็นตามความเป็นจริง. . .

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

ถ้าทำสติตามรู้ความคิดได้ การปฏิบัติจะสะดวก          ...คนที่ปกติคิดมาก แต่ถ้าทำสติความรู้ความคิดได้ การปฏิบัติจะรู้สึกสะดวกกว่าบุคคลซึ่งไม่ค่อยจะมีความคิด เพราะโดยปกติจิตของเราคิดอยู่แล้ว เราเพียงแต่ว่าทำสติกำหนดตามรู้มันเรื่อยไป เมื่อสติตามรู้ความคิดทันแล้ว ความสงบจะเกิดขึ้น เมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้ว ก็มีปิติ มีความสุข มีความเป็นหนึ่ง เช่นเดียวกับการบริกรรมภาวนาได้....

                                                                                                     หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

เวลานั่งภาวนา เจ็บมันปวดขึ้นมาอย่าเลิกเวลานั่งภาวนา มันเจ็บมันปวดขึ้นมาอย่าไปเลิก 
ให้มองดู ให้วิจัยวิจารณ์ ให้ขบ ให้คิด ให้พิจารณาให้มันเกิดปัญญา
ว่าอะไรที่มันเจ็บ อะไรที่มันปวด มันเจ็บปวดตรงไหน 
ใครเป็นผู้รู้ว่ามันเจ็บปวด ให้มันได้คำตอบออกมา

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

ตัวเราแท้ๆ นั้น ไม่มีอะไรเลย
นิพพานัง ปรมัง สุขัง เป็นสุขยอดเยี่ยม
รู้สังขารไม่เที่ยง วางกังวลทั้งหมด
นิพพานเท่านั้น “จริง” อย่างอื่น “ไม่”
ตัวเราแท้ๆ นั้น ไม่มีอะไรเลย


หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต