พระอริยเจ้าท่านรู้อะไร           พระอริยเจ้าที่ท่านรู้ ท่านรู้อะไร ท่านก็รู้ทุกข์ แล้วทุกข์มันไม่มีกับเราหรือไง มันก็มี เพราะฉะนั้นทำไมเราจะรู้ไม่ได้

                                                                                                 หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อความสงบอย่างเดียว
การปฏิบัติธรรมนั้น 
ไม่ใช่เพื่อให้ใจพบกับความสงบ
หรือความสุขเท่านั้น 
แต่ยังเพื่อให้เรา สามารถอยู่กับความไม่สงบ 
และความไม่สุขได้ โดยใจไม่ทุกข์


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

มองเห็นตัวเรา จะมองเห็นโลก          ....โลก เป็นของกว้างขวาง และหมุนอยู่เสมอ ยากที่จะมองเห็นได้ง่าย ท่านจึงสอนให้เราหยุดหมุนตามโลก ให้มองแต่ตัวของเราอย่างเดียว แล้วเราก็จะมองเห็นโลกได้... 

                                                                                                        ท่านพ่อลี ธัมมธโร