อดทนต่อความปรุงแต่งทั้งหลาย


ท่านว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง
คือ อดทนต่อความปรุงแต่งทั้งหลาย
ที่จะไม่ไปสำคัญมั่นหมายเป็นตัวตน
มันไม่ใช่ไปกระทำการอดทนแบบกดข่ม
เป็นความอดทนของจิตที่ผ่านการฝึกฝน สติปัญญา
ในการที่จะรู้เท่าทันความปรุงแต่ง ตั้งแต่หยาบถึงละเอียดสุด
ความอดทนนี้ประกอบด้วยปัญญาอยู่อย่างแน่นแฟ้น
เป็นสภาพที่รู้นี้ตื่นตัวเต็มที่....

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by didin emelu on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา