พ้นจากการปรุงแต่งทั้งปวง ไม่ใช่การหลับ


พ้นจากการปรุงแต่งทั้งปวง ไม่ใช่การหลับ
เป็นภาวะตื่น...ตื่นอย่างเต็มที่
ตื่นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งทั้งปวง
ภาวะนั้นเป็นภาวะรู้...รู้ที่บริสุทธิ์
รู้ที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมา
รู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามจะรู้
เป็นรู้ที่เรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ”
และเมื่อรู้แห่งสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น
สัมมาที่เหลืออีก 7 ข้อ จะเกิดขึ้นทันที
เปรียบเสมือนล้อเกวียนที่หมุนไปได้
โดยมันมีแกนและดุมล้อตรงกลาง
แกนและดุมล้อตรงกลางเปรียบเสมือนสัมมาทิฏฐิ
เมื่อแกนนั้นเริ่มหมุนไป
ล้อทั้งล้อก็หมุนตามไปทันที
ล้อทั้งล้อก็เปรียบเสมือน
มรรคอีก 7 องค์ที่เหลือนั่นเอง

Camouflage

หนังสือชีวิตที่แท้จริงนั้นไร้เรื่องราว

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/ 

สำหรับนักปฏิบัติแล้ว ศีลต้องคุมถึงใจ


ศีลไม่ใช่อยู่แค่กายและวาจา
สำหรับนักปฏิบัติแล้ว ศีลต้องคุมถึงใจ 
แม้ว่ากายและวาจาจะครบถ้วนตามศีล ๕ 
แต่ถ้าใจคิดพยาบาทอาฆาตแค้น 
ก็ถือว่ายังไม่มีศีล 
ศีลของนักปฏิบัติต้องคุมถึงใจ เพราะใจคุมทุกสิ่ง…
ถ้าใจไม่บริสุทธิ์ ใจก็ไม่มีศีล 
แม้ปากจะพูดตรงกันข้ามก็ตาม 
ปากกับใจไม่ตรงกัน 
การประพฤติปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้ายาก 
ฉะนั้น ใจกับกายต้องเป็นเส้นตรง 
การปฏิบัติจึงจะนิ่ง 
ท่านที่ปฏิบัติแล้วจิตไม่นิ่ง 
ขอให้พิจารณาศีลของตัวเอง

ดร.สนอง วรอุไร
หนังสือตามรอยธรรม ดร.สนอง วรอุไร

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/