ต้องโสดาปัตติมรรคปัตติผลเท่านั้น


ปุถุชนไม่มีใครตายจริง ไม่มีใครตายสนิท 
การตายเป็นแค่จบการแสดงเรื่องหนึ่งๆ เท่านั้น 
ต้องเกิดใหม่แสดงใหม่ ไม่รู้จบ
จบการแสดงชาตินี้ ชาติหน้า
จะแสดงเป็นอะไรไม่มีใครรู้ 
นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ต้องแสดงอีก 
และอริยบุคคลที่ยังมิได้สำเร็จอรหันต์ 
ก็แสดงอีกไม่เกินเจ็ดเรื่อง 
ปุถุชนธรรมดาไม่รู้ว่าจะต้องแสดงอีกกี่ล้านเรื่อง 
เวทนาตนเอง อย่าให้ต้องแสดงละครเป็นสัตว์นรก
เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 
ก็พากเพียรเข้ากระแสโสดาปัตติมรรคให้ได้ 
อริยบุคคลชั้นอื่นๆ ให้เป็นผลพลอยได้ 
ได้เมื่อใดก็เมื่อนั้น 
วันนี้ชาตินี้พากเพียรจนเข้ากระแส
โสดาปัตติมรรคให้ได้ก่อน จะได้ปลอดภัย 
ไม่ต้องไปสวมบทเป็นสัตว์นรก
เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 
ทำความดี ทำบุญสุนทานยังไม่ปลอดภัยในอบาย ๔ 
ต้องโสดาปัตติมรรคปัตติผลเท่านั้นจึงจะปลอดภัย

สมสุโขภิกขุ

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 


โลกนี้มันมีแต่ทุกข์ มันไปเกาะอะไร
มันก็ไปเกาะแต่ของไม่เที่ยง ของเป็นทุกข์ 
ท่านจึงไม่ให้เอาใจไปเกาะกับอะไร 
ให้ใจมันอยู่ที่ใจ เป็นตัวของตัวเอง สบาย 
ร่างกายนั่งนอนยืนเดินอยู่ก็สบาย 
เพราะใจมันสบาย 
กายแก่เจ็บตาย แต่ใจก็สบาย
 เพราะใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย 
นั่นละความสบายมันอยู่ที่นั่นล่ะ

หลวงพ่อสมคิด อจโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา