ปัญญา คือ รู้กายใจ ก็พอจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วางขันธ์ ๕ คือไม่มีเราเป็นเจ้าของ
คำว่าวางขันธ์ ๕ นี้ต้องเข้าใจว่า
ขันธ์ ๕ ทั้งหมด มันยังอยู่นะ
ทั้งรูปก็ยังอยู่ ทั้งเวทนาก็ยังอยู่
สัญญาก็ยังอยู่ สังขารก็ยังอยู่
วิญญาณก็ยังอยู่ แต่ว่ายังอยู่นั้นนะ
อยู่แบบเราปล่อยวาง
อยู่แบบปล่อย ก็คือ รู้เข้าใจว่า
ไม่มีเราเป็นเจ้าของ


ลุงหวีด บัวเผื่อน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การเข้าไปยึดถือเบญจขันธ์ เป็นความทุกข์ในโลก
ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นภาระอันหนัก
บุคคลแหละเป็นผู้แบกภาระ
การเข้าไปยึดถือเบญจขันธ์
เป็นความทุกข์ในโลก
การปล่อยวางเบญจขันธ์ได้อยู่เป็นสุข
ผู้ละวางเบญจขันธ์อันหนัก
และไม่เข้าไปยึดถือภาระอันอื่นอีก
ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากเสียได
หมดความอยาก จักนิพพาน

ขนฺธ. มู. ๑๗/๓๓.

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา