อย่าพยายามหยุดความคิดปรุงแต่งจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปล่อยให้มันคิดไป อย่าไปห้ามมันถ้าหากว่าท่านผู้ปฎิบัติทั้งหลายนี่
มีความสงสัยข้องใจในหลักและวิธีการตามที่พระคุณเจ้าท่านสอนโดยทั่วไป
ก็ให้มายึดหลักของท่านชายสิทธัตถะ คือกำหนดรู้ลมหายใจ
ออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วมากำหนดรู้อิริยาบถ
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด
ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
เวลานอนลงไป จิตมันคิดอะไร ปล่อยให้มันคิดไป อย่าไปห้ามมัน
ถ้าไม่ห้ามมัน เผื่อว่ามันไปคิดเรื่องอกุศลละ
มันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรือ?
เจตนาหัง ภิกขะเว กัมมังวะรามิ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
เรากล่าวว่าเจตนาคือความตั้งใจเป็นตัวกรรม
เราจะคิดด่าหรือแช่งชักหักกระดูกใคร
เรามีเจตนาคือความตั้งใจที่จะคิด มันเป็นมโนกรรม
แต่ถ้าอยู่ๆ จิตมันคิดขึ้นมาลอยๆ โดยไม่ได้ตั้งใจนี่
มันจะคิดถึงเรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องกุศล เรื่องอกุศล
มันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรม เพราะไม่มีเจตนา
มันจะเป็นเพียงแค่อารมณ์สิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติเท่านั้น..

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าไปบังคับมัน ให้เห็นทุกก้าวฝึกสติประจำวันนะ  ตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอน  
เผลอแล้วๆ ไป ระลึกได้เอาใหม่  ไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน 
เราไม่ได้ทำเพื่อซีเรียส เราทำเพื่อความพ้นทุกข์..
อย่าไปบังคับมัน ให้เห็นทุกก้าว  
เพราะไอ้ที่บังคับให้เห็นทุกก้าว..  
มันมีความจงใจอยู่ ไม่รู้ตัว  
มันมีอัตตาตัวตนในนั้นโดยไม่รู้ตัว..  
ทำไปเรื่อยๆ  แล้วมันจะค่อยเต็มเอง  
สติสัมปชัญญะมันจะเต็มเอง  
สมาธิมันจะตั้งมั่นตามกันไปหมด

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา