ยึดไว้ก็ทุกข์เปล่า


อย่ายึดมั่นกับสิ่งใด
ยึดไว้ก็ทุกข์เปล่า
สังขารทั้งหลายย่อมไม่สนใจความยึดของเรา
ย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างซื่อตรง
ไปยึดเองก็ทุกข์เอาเอง 

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by Andhoj from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คำว่า "เรา" นี่แหละก็คือ อวิชชาตัวใหญ่


พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ตรงนี้เท่านั้น...
จิตตัวนี้มันไม่มีเราเป็นเจ้าของ
จิตมันจะเป็นอิสระจากขันธ์ทุกขันธ์
อย่างไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น
ปัญหาที่มีนั้นก็มีแต่เราเข้าไปเป็นเจ้าของจิต
พอมีเราเข้าไปเป็นเจ้าของจิตปุ๊บ
ทุกอย่างมันเป็นเราหมด
ไม่ว่าจะเป็นจิต เป็นรูป
เป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ความพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆ
โลกทั้งโลกมันก็เป็นเราไปหมด
เพราะอะไร
ก็เพราะมันมีเราตัวเดียวเท่านั้น
คำว่า "เรา" นี่แหละก็คือ
อวิชชาตัวใหญ่

ลุงหวีด บัวเผื่อน

Image by Andhoj from pixabay

หนังสือจิตที่พ้นจากทุกข์

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา