ธรรมทั้งหลายเขาปล่อยตัวเขาเองอยู่แล้ว
อันที่จริงแล้ว ธรรมทั้งหลายเขาปล่อยตัวเขาเองอยู่แล้ว
เขาเป็นไตรลักษณ์ของเขาเองอยู่แล้ว 
เราจึงหมดหน้าที่ใดๆ ทั้งสิ้น 
เพราะจริงๆ แล้ว มันไม่มีเรานั่นเอง 
แล้วจะเอาอะไรมาปล่อยอะไร 
การไม่ปล่อยวางอะไรเลยนั่นแหละ 
เป็นการปล่อยวางที่บริสุทธิ์จริงๆ 
เมื่อเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยวางตัวของเขาเอง 
อันนั้นก็จะเป็นการปล่อยวางที่บริสุทธิ์


ลุงหวีด บัวเผื่อน

การประหารกิเลสที่ดีที่สุดการประหารกิเลสที่ดีที่สุด คือ
การไม่ยึดถือสิ่งใดเลย

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ความอยากอันเป็นมรรค
ความอยากหายจากทุกขเวทนานั้น อย่าอยาก!
อยากให้หายเท่าไหร่
ยิ่งเพิ่มสมุทัย ตัวผลิตทุกข์มากขึ้นเท่านั้น
แต่ให้อยากรู้ อยากเห็นความจริง
ของทุกขเวทนาที่แสดงอยู่กับกายกับใจนี้เท่านั้น
นั่นคือความอยากอันเป็นมรรค 
ทางเหยียบย่ำกิเลส


หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต

ความเพียรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ความเพียร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
คือ การระลึกรู้

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล