สติตามหลักสติปัฎฐาน คือรู้ซื่อๆความรู้สึกตัวตามหลักของสติปัฎฐาน
ไม่เหมือนสติธรรมดา สติธรรมดาใครๆ ก็มีได้ สัตว์ก็มีสติ
สติตามหลักของสติปัฎฐานนั้น คือรู้ซื่อๆ ไม่มีผิดถูก ไม่มีสุขทุกข์ 
รู้ซื่อๆ รู้เห็น ผิดก็เห็น ถูกก็เห็น สุขทุกข์ก็เห็น
มีสติเห็น ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ เหนือผิดเหนือถูก 
ผิดถูก สุขทุกข์ ไม่มีค่าอะไร

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งหน้าที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องการปล่อยวาง 
แต่การปล่อยวางนั้นไม่ใช่การปล่อยทิ้งหน้าที่ของเรา 
แต่หมายถึงการปล่อยวางความหวังในผลของการกระทำ 
ไม่ใช่การปล่อยวางในการสร้างเหตุในการกระทำ 

ชยสาโรภิกขุ

เรื่องของจิตคือการตั้งสติเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องอะไร นอกจากการตั้งสติ ไม่ให้เผลอ
จะทำกิจอันใด ก็ทำด้วยความรู้
ไม่ใช่ทำด้วยโมหะ คือความหลงความไม่รู้ 
เมื่อเราไม่รู้ มันก็ปรุงเราแต่งเรา

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร