พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสบอก


ธรรมดาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ย่อมตรัสบอกปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นก่อน
ว่าเธอจงชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อน
จงเจริญสมาธิ
จงทำกัมมัสสกตปัญญาให้ตรง ดังนี้...
แต่ว่า เมื่อบุคคลผู้กระทำเคยประกอบแล้ว
ประกอบทั่วแล้ว
พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสบอก
สุญญตาวิปัสสนาทีเดียว
ซึ่งเป็นภาวะสุขุมลึกซึ้ง
อันเป็นปทัฏฐานแห่งพระอรหัตตมรรค

อรรถกถาอัจฉราสูตร

Image by imprimable from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความโกรธคืออะไร


มีคนถามนักบุญคนหนึ่งว่า
“ความโกรธคืออะไร”
ท่านก็ตอบได้อย่างสวยงามยิ่ง
“ความโกรธคือการลงโทษ
ที่เราให้แก่ตัวเอง
เพราะความผิดของคนอื่น”

นิรนาม

A saint was asked “What is anger?” 
He gave a beautiful answer. 
“It is a punishment we give to ourself, 
for somebody else’s mistakes. 

Unknown

Image by chulmin1700 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา