ยังไม่ถึงนิพพาน ให้ทำทั้งทาน ศีล ภาวนาตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงฝั่ง.."พระนิพพาน"
ก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อย โดยทำทุกๆ ทางเพื่อความไม่ประมาท
โดยทำทั้งทาน ศีล และภาวนา สุดแต่โอกาสจะอำนวยให้
จะถือว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นลงทุนน้อยที่สุด
แต่ได้กำไรมากที่สุด ก็เลยทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียว
โดยไม่ยอมลงทุนทำบุญให้ทานใดๆ ไว้เลย
ก็เลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีอันจะกินจะใช้
ก็เห็นจะเจริญวิปัสสนาให้ถึงฝั่งพระนิพพานไปไม่ได้เหมือนกัน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก
ทุกข์แฝงอยู่กับสุขตลอดเวลา          ความสุขของทางโลก เป็นความสุขที่จอมปลอม หลอกลวงเล่ห์เหลี่ยมทำให้คนเรานี่หลง พอเราหลงไปเราก็เกิดทุกข์ ครั้งแรก เราว่ามันจะสุขตลอดชีวิต แต่พอใช้ไปไม่นาน สุขมันก็หมดเหลือแต่ทุกข์อย่างเดียว แสดงว่าทุกข์มันแฝงอยู่กับสุขตลอดเวลา   

                                                                                                หลวงพ่อไม อินทสิริ

จิตไม่ยอมปล่อย ย่อมทุกข์น้ำไม่ไหลขังไว้ ย่อมเน่าฉันใด 
จิตที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อย ย่อมทุกข์ฉันนั้น

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต