ถ้ามองแต่ข้างใน สติปัญญาเกิด
ถ้าเรามองแต่ข้างในกันแล้ว
สติปัญญามันเกิด 
แต่ถ้ามองภายนอก กิเลสมันเกิด


ท่าน ก.เขาสวนหลวง

เราปฏิบัติโดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่ง...          …เราปฏิบัติโดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่ง แต่ว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งของการปฏิบัติ ก็เพื่อให้คุณสมบัติของสรณะที่พึ่งของเรานั้น เกิดขึ้นในจิตใจอย่างสม่ำเสมอ...

                                                                                              พระอาจารย์ปสันโน