จิตวิปัสสนาก็เพื่อให้รู้เท่าทันสังขาร
จิตวิปัสสนาก็เพื่อให้รู้เท่าทันสังขาร 
ไม่ติด ไม่หลงในสังขาร 
จนเกิดเบื่อหน่าย 
ไม่ติดในธาตุ 
ในขันธ์ทั้งหลาย 
บริสุทธิ์ด้วยไตรลักษณ์


หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ได้
ปฏิบัติผิดนั้น 
ลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ไม่ได้ 
ประพฤติไปตามสังขาร 
ปฏิบัติถูกนั้น 
คือลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ไดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

แก่นคำสอน คือการมีสติ มีปัญญา เห็นความคิดเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐาน หรือวิปัสสนา
เราควรจะเอาเฉพาะสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิด 
สามารถดับทุกข์ที่ต้นเหตุของมัน สามารถทำลายโมหะ 
เราเอาเฉพาะแก่น แก่นของคำสอนที่ข้าพเจ้าพูดถึงอยู่นี้
คือการมีสติ มีปัญญา เห็นความคิด 
เมื่อความคิดเกิดขึ้น เห็นมัน รู้มัน เข้าใจมัน 
รู้มันในทุกลักษณะที่มันเกิดและรู้ถึงวิธีป้องกันมิให้มันมาลวงเรา

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

คนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุด
บรรดามนุษย์ด้วยกัน “”
คำว่าฝึกตนนั้น หมายถึง ฝึกจิตของตนให้ดีงาม 
รับได้ทนได้ แม้ในภาวะที่คนทั่วๆ ไป รู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้
การฝึกจิตก็เหมือนการฝึกยกน้ำหนัก ต้องค่อยทำค่อยไป 
เมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทาน และมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์


จากหนังสือพระอานนท์ พุทธอนุชา โดย อ.วศิน อินทสระ