เราไม่ตอบโต้ จึงไม่มีศัตรูเราไม่ตอบโต้ จึงไม่มีศัตรู 
กรรมดำที่เราจะสร้างต่อก็ไม่มี
จึงเป็นกรรมขาว 
ถ้าเราตอบโต้ กรรมดำจะเกิดอีก 
เป็นการผูกเวร ปองร้ายกันเรื่อยไป 
ถ้าเราไม่ตอบโต้ ศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรได้ 
นี้คืออานิสงส์ของการมองด้วยปัญญา
แก้ปัญหาด้วยปัญญาเห็นแจ้ง 
บนเส้นทางสายเอกต้องมองอย่างนี้

อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาพระและฆราวาสภาวนาได้เหมือนกันจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรู้ธรรมเห็นธรรมหมายถึงมีสติรู้เท่าทันการรู้ธรรมเห็นธรรมหมายถึงมีสติรู้เท่าทัน 
รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในปัจจุบัน 
แม้ว่าเราจะไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาก็ตาม 
ถ้าความคิดของเราเกิดขึ้น จิตมีสติกำหนดตามรู้ 
สามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้ตลอดเวลา 
อันนี้คือสิ่งที่เราจะพึงได้จากการปฏิบัติธรรม 
เรามุ่งสู่จุดที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะ 
ในเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้กลายเป็นมหาสติ 
เป็นสติพละ เป็นสตินทรีย์ เป็นสติวินโย 
ตัวสติสัมปชัญญะจะกลายเป็นองค์แห่งปัญญา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา