ผู้ไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมาย
อะไรดีอะไรชั่วรู้ทั้งนั้น
แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี
เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้
ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้
คือไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความรู้นั่นเอง

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะ...ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมะ เบื้องต้นจะต้องทำตน
ให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ความสุข อยู่กับเราแล้วทุกขณะความสุข อยู่กับเราแล้วทุกขณะ
ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนแสวงหาที่ไหนเลย
เพราะเพียงแค่ไม่ทุกข์ ก็สุขแล้วมิใช่หรือ
อะไรก็ตาม ถ้าแปรเปลี่ยนไป
แล้วเราไม่ยึดติดถือมั่น...เราก็ไม่ทุกข์

 พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล