จิตจะสงบได้เพราะวางตัวตนหากว่าเราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆ 
มันก็ควรที่จะน้อมตัวลงสู่คำสอนของพระองค์ 
ละอัตตานุทิฏฐิลงไป ความเห็นว่ามีตัวตนมีเรามีเขานี่ 
ควรละจริงๆ เพียรละมันไปเรื่อยๆ 
ถ้าไม่ปล่อยวางความเห็นอย่างว่านี้แล้ว จิตสงบลงไม่ได้เลย 
จิตจะสงบลงไปได้ก็เพราะเราวางคำว่าตัวตนเราเขาลงไป 
เมื่อวางลงได้อย่างนี้ สุข มันก็ไม่ยินดีไปตามสุข 
ทุกข์เกิดขึ้น มันก็ไม่ยินร้ายไปตาม 
มีสติคุมจิตให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้น 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

คนเราทุกคนใหญ่แต่กาย
คนเราทุกคนใหญ่แต่กาย 
ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ชื่อ ใหญ่แต่ยศ ใหญ่แต่ความสำคัญตน 
แต่ความรู้ความฉลาดที่จะทำตนให้ร่มเย็นเป็นสุข 
ทั้งกายและใจโดยถูกทาง
ตลอดจนให้ผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วย
นั่นไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วย และไม่สนใจบำรุงให้ใหญ่โตด้วย
จึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่ง
โดยไม่เลือกเพศวัยชาติชั้นวรรณะอะไรเลย


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต