โลกนี้เป็นสมมุติโลกนี้มันเป็นสมมุติ นาของเรา สวนของเรา 
เงินทองของเรา สมบัติของเรา มันเป็นของเราที่ไหน 
ตายจากมัน ก็เป็นของโลกทั้งนั้น..

หลวงปู่สาย เขมธัมโม

การให้รางวัลของชีวิต          การให้รางวัลของชีวิตคือารบำเพ็ญบารมี เจริญด้านศีล สมาธิ ปัญญา จึงชื่อว่าผู้พ้นทุกข์สู่ความดับเย็น นั่นแหละคือ “ปัญญา” 

                                                                                   พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต