สติเป็นกุศลกรรมนำไปสู่ความสิ้นทุกข์
การฝึกสติเพื่อให้กายกับใจรวมกันอย่างสนิทเรียกว่าปัจจุบัน 
สติก็เกิดอยู่ทุกๆ ขณะ จะมีการใคร่ครวญพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนทำ พูด คิดเสมอ 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยมาก 
เป็นกุศลกรรมนำไปสู่ความสิ้นทุกข์
สิ้นปัญหาทุกๆ เรื่อง


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อรู้สึกตัว จิตหยุดปรุงแต่ง
ยามใดที่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา
ถ้าเรามีความรู้สึกตัว ความคิดจะหยุดปรุงแต่งทันที
เมื่อจิตปรุงแต่งต่อไปไม่ได้ จิตก็จะเป็นอิสระ
ถ้าเรามีความรู้สึกตัว 
ความคิดที่นำมาซึ่งราคะ โทสะ โมหะ จะเกิดขึ้นไม่ได้
ภาวะที่จิตเป็นปกติจะเกิดขึ้นทันที เมื่อมีความรู้สึกตัว 
นี่เป็นธรรมะที่ลัดสั้นกำมือเดียวจริงๆ

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา