เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิตย์เมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่เป็นนิตย์ 
ทำไมจึงยังจะร่าเริงบันเทิงอะไรกันอยู่เล่า 
เธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุมแล้ว 
ไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปกันเล่า

โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ...

อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีปํ น คเวสถ.

ขุ.ธ. ชราวรรค ข้อ ๒๑, มจร. ข้อ ๑๔๖

เมื่อรู้เท่าแล้ววางเฉย...เมื่อรู้เท่าแล้ววางเฉย เป็นความสุขอย่างยิ่ง ถ้ามีความรักความชังอยู่นั้น เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ให้พยายามรักษาสติให้ได้           เพราะสตินี้จะเป็นฐานสู่ความสงบของจิต จนเข้าสู่กระแสของปัญญาได้โดยง่าย...ทำไมต้องมีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะไปที่วัดไหน สำนักไหน ก็มีการให้ฝึกสมาธิ ฝึกเพื่ออะไร ก็ฝึกเพื่อให้สติเรากล้าแข็งนี่แหละ เมื่อเรามีสติอยู่เสมอ จะทำการทำงาน หรือคิดอะไรก็เป็นของง่ายไปหมด จึงเป็นที่มาของคำว่า "สติมา ปัญญาเกิด"
                                                                              หลวงปู่บัว สิริปุณโณ