การรักษาศีล ต้องสังวรในอินทรีย์ ๕การรักษาศีลนั้น ต้องสังวรในอินทรีย์ ๕ 
เช่น ตาเห็นรูปก็ไม่ยินดีในรูป 
ได้กลิ่นของหอมก็รู้ทันว่านี่ของหอม 
ถ้าได้กลิ่นเหม็น ก็ควรพิจารณาตนในตน 
ไม่ติชมเรื่องอาหาร จืดมีน้ำปลาก็เติมได้ 
ไม่มีก็ไม่ต้องเรียกร้องเอา บริโภคตามมีตามเกิด

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม 

จิตเหมือนวอก (ลิง)จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก (ลิง) นี่แหละ 
แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้  
แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ ไหว้ไม่ฟัง 
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสีย อย่าไปยึดถือมัน 

หลวงปู่ขาว อนาลโย

พระอรหันต์ไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ          พระอรหันต์นั่นนะ ท่านไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ ดอก...คือ พ้นจากอุปาทาน นั่งอยู่นิพพาน นอนอยู่นิพพาน นิพพานไม่ใกล้ไม่ไกล เมื่อถอนอุปาทานแล้ว ใจเป็นนิพพาน คือ พระอรหันต์ไม่มีพุทโธ สังโฆ 
ท่านพอแล้ว..เฉยจากรูป เฉยจากเวทนา เฉยจากสัญญา เฉยจากสังขาร เฉยจากวิญญาณ จึงเป็นนิพพาน 
เมื่อจิตเป็นนิพพานแล้ว ชาติ เกิดไม่มี ชราธมฺโม ไม่มีแก่ พยาธิ ความเจ็บไม่มี มรณ ความตายไม่มี

                                                                                                หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม