จิตตั้งมั่น ปัญญาเกิดให้พวกเราหมั่นอบรมจิตใจ 
พระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตใจให้ดี ให้สงบเสียก่อน 
เพราะจิตใจที่สงบตั้งมั่นแล้ว เป็นบาทของวิปัสสนา 
จิตตั้งมั่นแล้ว ปัญญามันเกิดขึ้น มันจึงรู้เท่าสิ่งทั้งปวง 
บรรดาสิ่งทั้งปวงในโลก มันตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น 
รู้เท่าอันนี้ รู้เท่าสิ่งทั้งปวงแล้ว

หลวงปู่ขาว อนาลโย

การจัดการความโกรธ          เราจะไม่จัดการกับความโกรธ โดยหันเหความสนใจไปที่สิ่งอื่น หรือเก็บกดความโกรธเอาไว้ที่ส่วนลึกของจิต...เมื่อเราเฝ้าสังเกตเวทนาอย่างมีอุเบกขา ก็จะพบว่า ความโกรธที่เกิดขึ้นนั้น ค่อยๆ อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ จนดับไปในที่สุด

                                                                                                   ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า