พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้มี อินทรียสังวร
พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนให้มี อินทรียสังวร 
คือความสำรวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ 
โดยที่เมื่อเห็นอะไร ได้ยินอะไร เป็นต้น 
ก็ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ...
เพราะเมื่อยึดถือ ความยินดียินร้าย ...
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมไหลเข้าสู่ใจ หรือสู่จิต 
ต่อเมื่อมีความสำรวมอยู่ ไม่ยึดถือสิ่งที่เห็น ที่ได้ยิน เป็นต้น... 
ก็ย่อมตกอยู่แค่ตา แค่หู ในภายนอกเท่านั้น ไม่ไหลเข้าสู่จิตใจ 
และความสำรวมนี้ก็คือ ตัวสติ


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ฟังธรรมในกาย วาจา จิต ให้มีทุกเวลา...อันฟังธรรมจากที่อื่น จะต้องเป็นกาลเป็นเวลา 
แต่ฟังธรรมอยู่ในจิตในใจ 
ในกาย วาจา จิตของตนนั้น 
ให้มีอยู่ทุกเวลา.. 
กายนั่งอยู่ที่ไหน ...
ใจก็เพียรเพ่งอยู่ในกายที่นั่งนั้น 
เห็นว่านี่เป็นกองทุกข์อย่างนี้แหละ 
เห็นเป็นความแก่ ความชรา มรณะ 
อยู่ในตัวตลอดเวลา...

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

การเจริญสติในชีวิตประจำวัน เหมือนการสั่งสมน้ำทีละหยดๆการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้ เหมือนกับการสั่งสมน้ำทีละหยดๆ
เมื่อปริมาณมากขึ้น ในที่สุดมันจะแสดงพลังอำนาจของน้ำให้ดู
สามารถที่จะท่วมหรือเติมลงในแอ่งใหญ่ๆ เช่น เขื่อน
ก่อเกิดพลังงานไฟฟ้า หรืออะไรได้อย่างไม่รู้จักจบสิ้น

ท่านเขมานันทะ